ما در شبکه های اجتماعی :

اخبار اتحادیه

تقویت ناوگان مکانیزاسیون   شبکه تعاونی‌های تولید استان فارس
۱۵ فروردین ۱۴۰۰

مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید استان فارس، ارائه خدمات فنی و بخصوص مکانیزاسیون کشاورزی را یکی از رسالت‌های عمده شبکه تعاونی‌های ...

تولید بذر سیب زمینی؛ ضرورت اجرایی در استان و رسالتی برای شبکه تعاونی های تولید
۱۵ فروردین ۱۴۰۰

بهنام عسکری مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی فارس با اشاره به ضرورت توسعه تولید بذر گواهی شده در ...