ما در شبکه های اجتماعی :

برق

تقویت ناوگان مکانیزاسیون   شبکه تعاونی‌های تولید استان فارس
۱۵ فروردین ۱۴۰۰

مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید استان فارس، ارائه خدمات فنی و بخصوص مکانیزاسیون کشاورزی را یکی از رسالت‌های عمده شبکه تعاونی‌های ...

شتاب گیری برنامه های تولیدی اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید فارس
۱۵ فروردین ۱۴۰۰

شتاب گیری برنامه های تولیدی اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید فارس ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ شتاب گیری برنامه های تولیدی اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید ...

تولید بذر سیب زمینی؛ ضرورت اجرایی در استان و رسالتی برای شبکه تعاونی های تولید
۱۵ فروردین ۱۴۰۰

بهنام عسکری مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی فارس با اشاره به ضرورت توسعه تولید بذر گواهی شده در ...