ما در شبکه های اجتماعی :

قدرت

شتاب گیری برنامه های تولیدی اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید فارس
۱۵ فروردین ۱۴۰۰

شتاب گیری برنامه های تولیدی اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید فارس ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ شتاب گیری برنامه های تولیدی اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید ...

تولید بذر سیب زمینی؛ ضرورت اجرایی در استان و رسالتی برای شبکه تعاونی های تولید
۱۵ فروردین ۱۴۰۰

بهنام عسکری مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی فارس با اشاره به ضرورت توسعه تولید بذر گواهی شده در ...