ما در شبکه های اجتماعی :

مصرف برق

تقویت ناوگان مکانیزاسیون   شبکه تعاونی‌های تولید استان فارس
۱۵ فروردین ۱۴۰۰

مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید استان فارس، ارائه خدمات فنی و بخصوص مکانیزاسیون کشاورزی را یکی از رسالت‌های عمده شبکه تعاونی‌های ...